കവിതയെ പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കൈപ്പുസ്തകം

മലയാളിയുടെ പ്രിയകവി വീരാൻകുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകം – ലോക കവിത – കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ, ആധുനിക – ആധുനീകാനന്തര ലോക കവിതയുടെ പരിച്ഛേദമാണ്. 25…

1

എം എ ജോണിന്റെ ആത്മകഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ

സിവിക് ചന്ദ്രന്‍ കേരളം ശ്രദ്ധിക്കാതെപോയ ആത്മകഥയാണ് എം.എ.ജോണിന്റെ ജീവിത പാഠങ്ങള്‍. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന പത്രം വാരികയില്‍ 2003-2005 കാലത്ത് 31 അധ്യായങ്ങളായാണത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ജീവിതത്തിന്റെ പകുതിപോലും…

0