ദേശാടനപക്ഷികൾക്കും അവകാശങ്ങളുണ്ട്

ടി.ഐ.ലാലു / പാഠഭേദം സ്വന്തം ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലെ കാലാവസ്ഥക്കും മറ്റും കാതലായ വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുമ്പോള്‍ വീടും കുടിയും തല്‍ക്കാലം ഉപേക്ഷിച്ച് അനുകൂല പരിതസ്ഥിതികളന്വേഷിച്ച് പറന്നുപോകുന്നവരാണ് ദേശാടന പക്ഷികള്‍.…

0