എവിടെപ്പോയി നിങ്ങള്‍?

വി ടി ജയദേവന്‍ കുറച്ചു കാലമായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. പതിവു കണ്ടു മുട്ടല്‍ ഇടങ്ങളിലൊന്നും നിങ്ങളില്ല. ചന്തയിലില്ല, ആല്‍ച്ചുവട്ടിലില്ല, മൈതാനത്തോ വായനശാലയിലോ ഇല്ല. വീട്ടില്‍ പല കുറി വന്നു,…

0