പഞ്ചകന്യകള്‍

മഹാശ്വേതാ ദേവിവിവര്‍ത്തനം: എ.പി. കുഞ്ഞാമു ധര്‍മ്മയുദ്ധം കഴിഞ്ഞു. പടക്കളത്തില്‍ ചിതയിലെ തീ ആളിക്കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കൗരവരുടേയും പാണ്ഡവരുടേയും കൂട്ടത്തിലെ, മരിച്ചുപോയ പടനായകരെ സകല ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുമനുസരിച്ച് ദഹിപ്പിക്കുകയാണ്. ചിതയെരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കെ, ഒരു…

0