എങ്ങനെ, എന്തുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ അരങ്ങ്?

സംഭാഷണം:  ശിവദാസ് പൊയില്‍ക്കാവ് കോഴിക്കോട് ടീച്ചേഴ്‌സ് തിയറ്റര്‍ ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള മലയാളികളായ കുട്ടികള്‍ക്ക് പങ്കെടുക്കാവുന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ നാടക രചന ശില്പശാല നടത്തുന്നു. ശില്പശാലയെ തുടര്‍ന്ന് കുട്ടികളുടെ നാടക രചനയ്ക്കുള്ള…

0Sticky