മഴവില്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു കഥ / സിവിക് ചന്ദ്രന്‍ മഴവില്ലിന് ഏഴാണ് നിറങ്ങള്‍. വിബ്ജിയോര്‍ എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ- വയലറ്റ്, ഇന്റിഗോ, ബ്ലൂ, ഗ്രീന്‍, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ്. എങ്ങനെയാണ്…

0

എം എ ജോണിന്റെ ആത്മകഥ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ

സിവിക് ചന്ദ്രന്‍ കേരളം ശ്രദ്ധിക്കാതെപോയ ആത്മകഥയാണ് എം.എ.ജോണിന്റെ ജീവിത പാഠങ്ങള്‍. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്ന പത്രം വാരികയില്‍ 2003-2005 കാലത്ത് 31 അധ്യായങ്ങളായാണത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്. ജീവിതത്തിന്റെ പകുതിപോലും…

0