കവിതയെ പ്രണയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കൈപ്പുസ്തകം

മലയാളിയുടെ പ്രിയകവി വീരാൻകുട്ടിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകം – ലോക കവിത – കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകാലത്തെ, ആധുനിക – ആധുനീകാനന്തര ലോക കവിതയുടെ പരിച്ഛേദമാണ്. 25…

1