മഴവില്ല് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?

കുട്ടികള്‍ക്ക് ഒരു കഥ / സിവിക് ചന്ദ്രന്‍ മഴവില്ലിന് ഏഴാണ് നിറങ്ങള്‍. വിബ്ജിയോര്‍ എന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ- വയലറ്റ്, ഇന്റിഗോ, ബ്ലൂ, ഗ്രീന്‍, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ്. എങ്ങനെയാണ്…

0